Software Development and Services

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ

Software Dev Banner
About Job Description

เกี่ยวกับหน้าที่ภาระงาน

Software Developer
Software Developer

นักพัฒนาระบบ (Software Developer)
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการพัฒนาระบบ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์

System Analyst
System Analyst

นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ งานด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพ โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ

Data Analyst
Data Analyst

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ทำงานเกี่ยวข้องในกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์สถิติ, นักการตลาด, วิศวกรข้อมูล กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

Database Administrator
Database Administrator

DBA ทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล Database Architect ทำหน้าที่ออกแบบระบบ Database ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร Data Scientist ทำหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กร

Software Tester
Software Tester

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือส่งงานให้กับลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เป็นตัวการันตีในซอฟต์แวร์ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ Software Tester จะต้องเขียน Test case ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม requirements หรือ case ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้

Maintenance
Software Maintenance

การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ คือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ภายหลังจากการส่งมอบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ หรือ การดักแปลงซอฟต์แวร์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเเวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีแแนวทางการบำรุงรักษา

Standard

ISO/IEC 29110 : 2018

มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018
รายละเอียดการรับรองเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & Software Implementation)

ISO/IEC 29110

Technoloy

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

"CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint, built for developers who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web applications."
"PHP started out as a small open source project that evolved as more and more people found out how useful it was. Rasmus Lerdorf unleashed the first version of PHP way back in 1994."
"React makes it painless to create interactive UIs. Design simple views for each state in your application, and React will efficiently update and render just the right components when your data changes."
"React Native is an open-source UI software framework created by Meta Platforms, Inc. It is used to develop applications by enabling developers to use the React framework along with native platform capabilities."
"Next.js gives you the best developer experience with all the features you need for production: hybrid static & server rendering, TypeScript support, smart bundling, route pre-fetching, and more. No config needed."
"Vue.js features an incrementally adaptable architecture that focuses on declarative rendering and component composition. The core library is focused on the view layer only."
"Build your next Vue.js application with confidence using Nuxt. Nuxt is shipped with plenty of features to boost developer productivity and the end user experience."
"WordPress is a free and open-source content management system (CMS) written in PHP[4] and paired with a MySQL or MariaDB database. Features include a plugin architecture and a template system, referred to within WordPress as Themes."
"Flutter is a free and open-source mobile UI framework created by Google. In a few words, it allows you to create a native mobile application with only one codebase. This means that you can use one programming language and one codebase to create two different apps (for iOS and Android)."
"As an asynchronous event-driven JavaScript runtime, Node.js is designed to build scalable network applications. In the following "hello world" example, many connections can be handled concurrently. Upon each connection, the callback is fired, but if there is no work to be done, Node.js will sleep."
"Express is a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features for web and mobile applications."
"Git repository hosting service, but it adds many of its own features. While Git is a command line tool, GitHub provides a Web-based graphical interface. It also provides access control and several collaboration features, such as a wikis and basic task management tools for every project."
"Git repository that provides free open and private repositories, issue-following capabilities, and wikis. It is a complete DevOps platform that enables professionals to perform all the tasks in a project from project planning and source code management to monitoring and security."
"Bitbucket is our Git repository management solution designed for professional teams. It gives you a central place to manage git repositories, collaborate on your source code and guide you through the development flow."
"Jenkins is an open source automation server. It helps automate the parts of software development related to building, testing, and deploying, facilitating continuous integration and continuous delivery. It is a server-based system that runs in servlet containers such as Apache Tomcat. "
"A technology stack is a set of frameworks and tools used to develop a software product. These frameworks and tools have been specifically chosen to provide the functionality of your software in the most optimized way."
"MySQL is the world's most popular open source database. With its proven performance, reliability and ease-of-use, MySQL has become the leading database choice for web-based applications, used by high profile web properties including Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! and many more."
Project
Project Management Plan and Development

Project Plan

Project Todo

Project Done

0

PERSONAL COMPUTER

0

ONLINE SERVICES

0

PROJECT PLAN

0

PROJECT TODO

Portfolio

ผลงานระบบสารสนเทศที่ผ่านมา

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E–Office)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E–Office)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) จัดทำเพื่อขึ้นรองรับการสื่อสารแบบไร้กระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพการ รับ-ส่ง เอกสารหนังสือต่าง ๆ ของงานสารบรรณ ช่วยลดเวลา และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และสามารถติดตามเอกสารและการทำสำเนาของงานต่างๆ ได้

ระบบจัดการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระบบจัดการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปัจจุบันระบบบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 16 หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลและได้รับข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันและระบบสามารถทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบเว็บไซต์มีเสถียรภาพ มีระบบสำรองข้อมูลและมีระบบป้องกันไวรัสและการคุกคามจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

RMUTL Checkin
RMUTL Checkin

ระบบลงเวลาปฏิบัตงานผ่านระบบออนไลน์ RMUTL Check-In มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสำหรับการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้มีการยกเลิกการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการสแกนลายนิ้วชั่วคราว และเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค จึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านมือถือ

โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพย์สิน มทร.ล้านนา
โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพย์สิน มทร.ล้านนา

ระบบจัดการทรัพย์สิน มทร.ล้านนา (RMUTL ASSETS System : RMUTL ASSETS) เป็น ระบบ บริหาร จัดการการเช่าบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งใช้งานร่วมกัน สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ เป็นเจ้า ของระบบหลัก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเช่าทรัพย์สิน ข้อมูลผู้เช่า ข้อมูลสัญญาเช่า ข้อมูล การชำระ เงิน และข้อมูลรายงานใบเสร็จรับเงินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น

ระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริหารสินทรัพย์
ระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริหารสินทรัพย์

ระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริหารทรัพย์สิน มทร.ล้านนา (RMUTL Point of Sale System : RMUTL POS) เป็นระบบบริหารจัดการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลของการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งใช้งานร่วมกันสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ เป็นเจ้าของระบบหลัก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลลูกหนี้ ข้อมูลการขาย และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น

ระบบจัดการเงินเดือน
ระบบจัดการเงินเดือน

ระบบจัดการเงินเดือน Payroll มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BOOKGING RMUTL
BOOKGING RMUTL

ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครอบคลุมการจองห้องทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 เขตพื่นที่ ระบบจองทรัพยากรด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน(ห้อง) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจองห้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยพัฒนาระบบเพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานภาคภายนอก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ

ระบบงาน ERP
ระบบงาน ERP

ระบบงานสารสนเทศใน ERP จะมีระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบงานหลัก ที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลขององค์กรโดยจะปฏิบัติงานและรับข้อมูลทางด้านบัญชี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบธนาคาร ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบริหารวัสดุ และระบบงบประมาณด้วย โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นการแสดงถึงลำดับขั้นในการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบ เพื่อให้เกิดรายการทางบัญชีและสามารถออกงบการเงินได้

ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Budget Planning and Management : BPM )
ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Budget Planning and Management : BPM )

การวางแผนและการบริหารงบประมาณประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามผลผลิต แผนงาน หรือโครงการ ตลอดจนกระบวนการบริหารงบประมาณและการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (E-Jobs)
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (E-Jobs)

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สามารถใช้งานได้สะดวกในการจัดการข้อมูลบัณฑิต รวมถึงแบบสอบถาม และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยในการประเมินประคุณภาพการศึกษาได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารได้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจและวางแผนในการจัดการศึกษาในอนาคตเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยเป็น e-University

E-REGIS
E-REGIS

ระบบลงทะเบียนสำหรับเมืองอัจฉริยะ (E-Regis and Smart Registration of Rmutl) ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการลงทะเบียนแบบ Digital Service เพื่อตอบสนองโครงการ Smart City และ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ โดยนำระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น เข้ามาเป็นเครื่องมือในด้านข้อมูล การลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริการ ของภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ระบบจัดเก็บการลงทะเบียนฯลฯ สามารถบริการลงทะเบียนแบบออนไลน์

ระบบบริหารงานบุคคล (HR)
ระบบบริหารงานบุคคล (HR)

เป็นระบบจัดการข้อมูลโครงสร้างสังกัดภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เขตพื้นที่, คณะ, สาขา, สาขาวิชา ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำข้อมูลตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง ระบบจัดการข้อมูลประวัติสังกัดของบุคลากร ระบบจัดการข้อมูลประวัติตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งบริหารของบุคลากร ระบบจัดการข้อมูลประวัติการศึกษาและวุธการศึกษาที่ใช้กับตำแหน่งรวมถึงข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร ระบบจัดการข้อมูลประวัติสัญญาจ้างของบุคลากร ระบบจัดการข้อมูลประวัติเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ระบบจัดการข้อมูลรอบการประเมิณและประวัติผลการประเมิณของบุคลากร และระบบจัดการข้อมูลประวัติการลงเวลาเข้า-ออกงาน ประวัติการลา ประวัติการไปราชการ และวันลาพักผ่อนคงเหลือของบุคลากร

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน คือการสร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียน การสอนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขึ้น โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเรียน การสอน (E-learning)ให้เป็นระบบงาน ที่มีความเป็นมาตรฐาน อาจารย์สามารถนำไปพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้การจัดการด้านการเรียนการสอนมุ่งสู่การเป็น e-University

ระบบทะเบียนกลาง
ระบบทะเบียนกลาง

ระบบทะเบียนกลางเป็นระบบบริหารงานด้านการศึกษา หลักสูตร ทะเบียนและประมวลผล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้บริการร่วมกันทั้ง 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, ตาก ,พิษณุโลก และลำปาง ประกอบด้วยโมดูลต่างๆด้านงานทะเบียนอย่างครบถ้วน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย (RIMS)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย (RIMS)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยสำหรับเผยแพร่สู่สารธารณะ

SIS RMUTL
SIS RMUTL

แอปพลิเคชัน SIS RMUTL บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบครบวงจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทางเลือกใหม่ของนักศึกษายุคใหม่ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบทะเบียนกลาง

PIS RMUTL Application
PIS RMUTL Application

PIS RMUTL เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริการข้อมูลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ Android

ระบบออกใบเสร็จและค่าธรรมเนียม
ระบบออกใบเสร็จและค่าธรรมเนียม

ระบบการเงินสำหรับการออกใบเสร็จและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายุคใหม่

ระบบจัดการเว็บไซต์ RMUTL CMS
ระบบจัดการเว็บไซต์ RMUTL CMS

Webs ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เนื้อหาบทความ ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบจองรถออนไลน์ Reserve
ระบบจองรถออนไลน์ Reserve

ระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ระบบออกหนังสือรับรองการหักภาษี

ระบบออกหนังสือรับรองการหักภาษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบดัชนีเอกสาร
ระบบดัชนีเอกสาร

เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เอกสารทางการเงินได้ สะดวก รวดเร็ว มีระเบียบแบบแผนเก็บข้อมูลหลักฐานประวัติการยืมหรือคืนเอกสาร

ระบบรับบทความการประชุมวิชาการ
ระบบรับบทความการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบบัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account
ระบบบัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account

RMUTL Account คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e-mail และระบบสารสนเทศอื่นๆ

Developer Team

ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Noppanut Wannapee
Noppanut Wannapee

CTO

Sakchai Kantada
Sakchai Kantada

Team Leader

Prerawat Chaikeawmea
Prerawat Chaikeawmea

System Analysis

Suphitcha Thawornlimpaphong
Suphitcha Thawornlimpaphong

Fullstack Developer

Ratchaporn Soikabkaew
Ratchaporn Soikabkaew

System Analysis

Phanuphong Duangjit
Phanuphong Duangjit

Fullstack Developer

Channarong Budsangdee
Channarong Budsangdee

Fullstack Developer

Nathaphol Wichonit
Nathaphol Wichonit

Fullstack Developer